Volilni zbor članov ŽOK Ljutomer

Redni letni zbor članov

V soboto 7. marca je Ženski odbojkarski klub Ljutomer opravil, REDNI LETNI ZBOR ČLANOV. Ta je bil istočasno tudi volilni, saj je vodstvu kluba poteklo mandatno obdobje 2016-2020.

Ob prisotnosti velikega števila članov kluba,  simpatizerjev ter gostov, med njimi podžupana Občine Ljutomer g. Nika Miholiča, g. Šoštarič Mihe in predstavnika ŠZ Ljutomer, g. Aleša Ploja, je bil na zboru obravnavan naslednji dnevni red:

1. Otvoritev  občnega zbora in ugotovitev sklepčnosti  
2. Izvolitev organov občnega zbora
3. Poročila o delovanju društva v letu 2019
4. Razprava o  poročilih in sprejem
5. Razrešitev organov kluba za mandatno obdobje 2016-2020
6. Sprememba STATUTA KLUBA ter določitev števila članov upravnega odbora za mandatno obdobje 2020-2024
7. Izvolitev organov kluba za mandatno obdobje 2020-2024.
8. Program dela in finančni načrt za leto 2020.
9. Razno
 
Po ugotovitvi sklepčnosti, je bilo izvoljeno delovno predsedstvo v sestavi g. Vukan Drago-predsednik, g. Jože Makoter - zapisnikar, g. Primož Golenko in g. Robert Nedok – overovatelja zapisnika. Delovanje kluba v preteklem letu je z obširnim in konkretnim poročilom, predstavil predsednik kluba, g. Saša Makoter. Finančno poročilo blagajnik kluba g. Robert Nedok, poročilo nadzornega odbora g. Drago Vukan  ter poročilo disciplinske komisije, v odsotnosti predsednika le-te,  g. Ivan Kraljič.

V nadaljevanju letnega zbora so bili razrešeni vsi dosedanji člani upravnega odbora, nadzornega odbora ter disciplinske komisije. Po manjši spremembi Statuta, ki se nanaša na število vseh članov upravnega odbor, se je pristopilo k izvolitvi novega vodstva kluba ter vseh delovnih teles, za mandatno obdobje 2020-2024.  Na podlagi podanega predloga delovnega predsednika, so bili v organe kluba za mandatni obdobje 2020-2024 soglasno izvoljeni :

g. Saša MAKOTER - za predsednika kluba,
g. Ivan KRALJIČ - za podpredsednika kluba,
g. Robert NEDOK - za blagajnika kluba,
g. Jože MAKOTER - za tajnika kluba,
g. Primož GOLENKO, g. Mitja BELEC, g. Zoran KOSI, g. Mitja BUDNA,  g. Mitja FIFNJA, g. Miran MODLIC, g. Andrej ROŠKAR, g. Igor GRANTAŠA - za člane upravnega odbora;

g. Silvo CIGLARIČ - za predsednika nadzornega odbora, za člana pa g. Anton KOSI in ga. Simona KOSI;
ga. Nataša KUSTEC - za predsednika disciplinske komisije, za člana pa g. Janez KUNJAK in g. Borut SVATINA ;

V imenu  vseh izvoljenih se je za zaupanje zahvalil g. Saša Makoter, dosedanji in novoizvoljeni predsednik kluba. Vsem izvoljenim je zaželel veliko uspešnega dela v klubu ter dobrega sodelovanja, ki se naj kaže v uspešnem delovanju kluba na športnem področju in v skrbi za zagotavljanje optimalnih pogojev za delovanje društva kot družbeno odgovornega subjekta v okolju v katerem deluje.

Predsednik je nato predstavil še program dela za leto 2020, blagajnik pa finančni načrt za isto leto. Po potrditvi letnih poročil ter programa dela in finančnega načrta,ki so bili soglasno potrjeni, je v razpravi sodelovalo več prisotnih. Med drugim podžupan ter predstavnik ŠZ Ljutomer. Oba sta  pohvalila delo in prizadevanje kluba pri zagotavljanju pogojev za športno udejstvovanje občanov oziroma deklet, ki trenirajo in tekmujejo v ženski odbojki. Zahvala je šla seveda tudi vsem sponzorjem in donatorjem, ki finančno podpirajo delovanje kluba ter vodstvu kluba.    

Na zaključku zbora pa je bila opravljeno še svečana predaja klubskih priznanj igralkam, ki so v klubu nepretrgoma že najmanj pet ali več let. Več kot zasluženo so si priznanje zaslužile dolgoletne  igralke ŽOK Ljutomer, ga. Barbara Petek, ga. Valentina Kosi, ga. Lea Belec, ga. Sara Kutnjak ter ga. Kaja Makoter. Podelitve priznanj, ki jih je v imenu kluba podelil predsednik g. Saša Makoter, so tokrat prišle v prave roke, kar so v velikim aplavzom potrdili vsi prisotni.

Novemu vodstvu kluba želimo veliko uspešnega dela v vseh naslednjih letih, igralkam uspešnih nastopov na igriščih, sponzorjem in donatorjem pa še enkrat izrekamo zahvalo za izjemo pomoč pri delovanju kluba.